Uddelingspolitik

Uddelingspolitik

Den Danske Naturfond yder støtte til og iværksætter projekter, som bidrager til at skabe mere natur og et bedre vandmiljø, sådan som det fremgår af fondens vedtægter og loven om Den Danske Naturfond.
 
Fondens mere præcise prioriteringer på både kort og lang sigt fremgår af fondens strategi 2016-2019.
 

Kort fortalt er fondens aktiviteter og støttemuligheder fokuseret på konkrete, arealrelaterede projekter, der bidrager positivt til ændringer i naturtilstand og vandmiljø det pågældende sted, hvor projektet gennemføres. Fondens projektaktiviteter kan spænde vidt, og der er ikke et helt bestemt projektdesign, som skal være opfyldt. Vi skelner dog principielt mellem to typer projekter:

–     Projekter, som fonden selv deltager i udviklingen af, og som oftest indebærer, at fonden helt eller delvist erhverver projektarealer som en del af projektet. Der er typisk tale om større projekter. Projekterne fordeler sig over hele landet, og de første projekter af denne karakter gennemføres på Mandø i Vadehavet, Bøtø Plantage på Falster, Mols Bjerge på Djursland og Kollund Skov i Sønderjylland. Alle projekter gennemføres i partnerskab og samarbejde med andre, og det er også målsætningen i fremtidige projekter. Man kan altid henvende sig til fonden, hvis man har en ide eller et forslag til et projekt af denne karakter. Vi behandler alle henvendelser, men mange flere kontakter os end vi har mulighed for at prioritere, også selv om der kan være tale om gode projekter. Vi har kun mulighed for løbende at udvikle på et begrænset antal større projekter af gangen. Aktuelt har projektudviklingen en samlet økonomi på 150-200 mio. kr. frem til udgangen af 2018.

–     Projekter, hvor fonden yder støtte til projekter, der gennemføres af andre. Der er typisk tale om mindre projekter, men det kan også være større projekter, hvor fondens økonomiske bidrag udgør en begrænset andel. For at effektivisere håndteringen af de mange henvendelser om denne type projekter har vi i 2016 valgt at afsætte en ramme på 15 mio. kr. til disse projekter. Du kan læse mere om kriterier for støtte og puljens fordeling her. Vi forventer at udbyde en tilsvarende pulje omkring årsskiftet 2017-2018.

Vi tildeler ikke støtte til rene forskningsprojekter, konferencer og efteruddannelse mv.. Der gives som udgangspunkt heller ikke støtte til projekter på offentlige arealer.