Aktuelle projekter

Egne projekter

Holme Å

Holme Å

Læsten Bakker og Skals Ådal ved Randers rummer næsten alle danske naturtyper, der findes på landjorden. Den Danske Naturfond ejer i dag 61 ha i området.

Læs mere
Læsten Bakker og Skals Ådal

Læsten Bakker og Skals Ådal

Læsten Bakker og Skals Ådal ved Randers rummer næsten alle danske naturtyper, der findes på landjorden. Den Danske Naturfond ejer i dag 61 ha i området.

Læs mere
Fyns Hoved

Fyns Hoved

Formålet med projektet er at sikre en bedre og mere sammenhængende naturpleje og en udvidelse af arealet med de mest værdifulde naturtyper. På Fyns Hoved er målet derfor at skabe en mere ensartet naturforvaltning på tværs af de nuværende ejerskel og dermed forbedre naturværdierne.

Læs mere
Hammer Bakker

Hammer Bakker

Op mod 1000 hektar af Hammer Bakker ved Aalborg vil i de kommende år gennemgå en omfattende naturgenopretning. Med et budget på ca. 100 mio. kr. er målet at opkøbe og omdanne de nuværende mørke nåletræsplantager til en sammenhængende mosaik af lyse løvskove og tidligere… Læs mere

Læs mere
Kollund Skov

Kollund Skov

Den Danske Naturfond har i september 2017 erhvervet Kollund Skov på 130 ha ved den dansk-tyske grænse. Skoven er speciel, fordi der altid har været skov i området, og fordi den indeholder mange områder med gamle træer. Skoven er bl.a. karakteriseret af et markant landskab… Læs mere

Læs mere
Mols Bjerge Nord

Mols Bjerge Nord

Naturfondens køb af tre naturarealer i Mols Bjerge skal sikre, at værdifulde overdrev og heder med sjældne arter som opret kobjælde og foranderlig blåfugl kan få det bedre. De nye arealer er en del af et samlet naturareal på over 80 hektar, der ligger direkte… Læs mere

Læs mere
Bøtøskoven

Bøtøskoven

Den Danske Naturfond købte i marts 2017 den nordlige del af Bøtø Plantage - nu kalde Bøtøskoven - på Falster. Fonden har siden da sammen med Guldborgsund Kommune arbejdet på at forbedre naturforholdene i skoven. Mange af de tætte og mørke nåletræområder er blevet fjernet,… Læs mere

Læs mere
Rewilding i Mols Bjerge

Rewilding i Mols Bjerge

Et vildt natureksperiment med vildheste i nationalparken på Mols. Med støtte fra Den Danske Naturfond blev der den 26. november 2016 sat 16 vildheste ud på Molslaboratoriets arealer i Mols Bjerge. Det er første gang at der gennemføres en vildere og mere naturnær forvaltning i… Læs mere

Læs mere
Mandø

Mandø

Mandø huser en af de største og mest sammensatte koncentrationer af ynglende engfugle og vandfugle i Danmark. Gennem naturgenopretning og naturforbedringer skal der skabes bedre forhold for ynglende og trækkende fugle og for andre arter.

Læs mere

Støttede projekter

Levesteder for grøn pragttorbist

Levesteder for grøn pragttorbist

Projektet har til formål at sikre den ene af måske kun 2 bestande i Danmark, af grøn pragttorbist, en sjælden billeart, i skovområdet omkring Allindelille Fredskov i Ringsted Kommune.


Læs mere.
Genopretning af kystnatur ved Voersaa

Genopretning af kystnatur ved Voersaa

Restaureringstiltag ved åens delta skal sikre områdets værdi som for overnattende, rastende og ynglende fugle tilknyttet rørskovsområderne. Desuden vil der ske rydninger og retablering af hegn og græsning på en række arealer med strandenge, strandoverdrev og kærpartier.


Læs mere.
Orø naturprojekt

Orø naturprojekt

Projektets mål er at sikre en ekstensiv afgræsning af overdrev og strandenge omkring Næsset og den nordligste del af Orø samt forbedre levevilkårene for den grønbrogede tudse, der tidligere var almindelig ved Orøs kyster.


Læs mere.
Naturpleje af Nørremiler

Naturpleje af Nørremiler

Projektets mål er at genskabe klitheden og parabelklitterne for at opnå en større biodiversitet. Tilgroning af området er nemlig et større og større problem, og det kvæler klitheden og den fine urte-vegation samt slører klitformationerne.


Læs mere.
Beskyttelse af rigkær og enge ved Drost Peders Høj og Mønsted Kalkgruber

Beskyttelse af rigkær og enge ved Drost Peders Høj og Mønsted Kalkgruber

Projektet skal genskabe den naturlige hydrologi til gavn for den unikke flora og fauna i området.


Læs mere.
Nyt overdrev ved Asbøl

Nyt overdrev ved Asbøl

Projektets mål er at lade 12,2 ha agerjord, der ligger midt i vigtigt naturområde med mange sjældne arter, overgå til urørt natur med overdrev, kratskov og sø.


Læs mere.
Hestkjær - et bynært græsningsprojekt

Hestkjær - et bynært græsningsprojekt

I projektet ved Hestkjær vil et areal på ca. 8,5 hektar bliver indhegnet og afgræsset af kreaturer. Hegningen vil blive koblet sammen med Thisted Kommunes hegning lige syd for, og på den måde strække sige helt ind til Thisted.


Læs mere.
Natur og biodiversitet omkring Skellerup - Linådalen

Natur og biodiversitet omkring Skellerup - Linådalen

Gennem helårsgræsning skal naturområderne holdes lysåbent til gavn for en række truede arter - herunder sjældne sommerfugle.


Læs mere.
Genopretning af overdrev med skarlagen vokshat ved Mø

Genopretning af overdrev med skarlagen vokshat ved Mø

Genskabelse af lysåben natur med mange blomstrende planter og insekter og om efteråret mange forskellige arter af vokshatte - herunder den rødlistede skarlagen vokshat.


Læs mere.
Overdrev ved Præsteskoven

Overdrev ved Præsteskoven

Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening ønsker i samarbejde med Tversted Pastorat at indhegne og udsætte kreaturer til afgræsning af et værdifuldt overdrev i Tversted.


Læs mere.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.