Sikring af skræntskov ved Vork i Vejle Ådal

Sikring af skræntskov ved Vork i Vejle Ådal

Skræntskoven ved Vork skal bevares som naturskov. Skoven er del af et sammenhængende naturområde i Vejle Ådal.

Projektet omfatter 6 ha skræntskov, der består af blandet løvskov. Skoven har en lang kontinuitet og er på bakkeskrænterne domineret af bøgeskov med mange ældre træer. Andre steder i området findes løvblandingsskov som udover bøg og eg omfatter forskellige løvtræarter som ask, ahorn, spids-løn, hassel, skov-elm, avnbøg, fugle-kirsebær, røn mv. Neden for de stejle bakkeskrænter er der svagt skrånende og fugtige arealer med sumpskov med især rødel. Området indeholder også mindre arealer med lysåben natur, kildevæld og vandløb.

Målet med projektet er at bevare den gamle skræntskov og udlægge den til naturskov. Udlægningen til naturskov vil betyde, at de naturlige processer i skoven kan foregå uhindret – herunder naturligt henfald af træer, etablering af lysbrønde, nedbrydning af døde træer mv. De dertil knyttede levesteder og arter vil dermed kunne udvikle sig.

Projektet indgår som en del af en større indsats i Vejle Ådal, hvor Vejle Kommune arbejder for at forbedre biodiversiteten og skabe større sammenhængende naturområder. Det gøres dels ved at skabe nye lysåbne naturarealer på marginale landbrugsarealer, dels ved at bevare og sikre skræntskove i området.

 

Læs mere