Naturpleje af Nørremiler

Projektets mål er at genskabe klitheden og parabelklitterne for at opnå en større biodiversitet. Tilgroning af området er nemlig et større og større problem, og det kvæler klitheden og den fine urte-vegation samt slører klitformationerne.

Naturpleje af Nørremiler

I et 40 hektar stort område med indlandsskrænter gemmer sig en ubrudt klitrække med dens speciale formation som en parabel. Men klitformationerne sløres af de mange invasive bjergfyr og sitka-graner som skygger de nøjsomme urter væk.

Rensdyrlav, blåmunke, hedelyng, kællingetand, blåhat mm. er udkonkurreret og om få år vil kronedækket være total. Derfor skal der nu sættes ind med fældning af nåletræ som ryddes og fjernes fra området.

Arbejdet skal udføres meget skånsom, i en frostperiode for at sikre at landskabets konturere ikke lider skade.

Derudover laves der skrab af klitheden med en lynghøster for at lave en foryngelse og ny spiring af klokkelyng, mose-bølle og revling. Det er et håb om at naturpleje projektet, kan danne viden og muligvis inspirere andre lodsejerer i området omkring Klim Klitplantage i at tænke naturpleje og jagt interesserne sammen og på den måde opnå en højere biodiversitet.

DN Jammerbugt og ejeren af matriklen Bent Førgaard er særdeles glade for at opnå denne støtte til Naturpleje af Nørremile som om nogle år vil være et paradis for perlemorsommerfuglene, som søger nektar fra de mange blåmunke, djævelsbid og klokkelyng, som nu spirer frem efter endt naturpleje.

Turister og fastboende kan se og opleve de fantastiske og flotte parabelklitter og nyde den fine nordatlantiske klithede her langs med Havvejen tæt ved Klim Strand. Og gå på opdagelse i området, af de slåede stier og se den særegne næringfattige botanik med tæppe dannende tuer af Hede-rensdyrlav, sandstar og blomstrende urter med flere.

5 år efter naturplejeprojektet er gennemført ved den årlige gennemgang og registrering af naturen, optæller den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening rekord mange larvespind efter sommerfuglen Hedepletvinge som nu er rykket massivt ind i området, efter at planten djævelsbid har fået lys og plads til at udfolde sig.

Naturplejen er en succes ikke bare for sommerfugle, men også mange edderkopper, insekter som grøn sandspringer nyder godt af de træløse klitter.

Målet er kort fortalt at fjerne ca. 12 hektar nåletræer inden for det 40 hektar store område og lade en lynghøster køre inden for et udpeget mindre område, for på den måde at få ny spiring af lyng og forhåbentligt også kan planten djævelsbid indfinde sig i området.

Aktiviteter

Marts 2019

Lørdag 2. marts 2019 var der en opfølgende naturplejedag, efter at den store skovningsmaskine var færdig i projektområdet. Læs mere om arrangementet

Oktober 2018

Entreprenørmaskinerne er ankommet til projektområdet og har nu kørt i en uges tid. Skovningsmaskinen er godt optaget af arbejdet med at fælde nåletræ og rydde de 12 hektar partier med især klit og bjergfyr som er dominerende på heden og på parabelklitten Nørremiler. Det bliver så godt at følge projektet og se udviklingen med tilgang af rensdyrlav, blåmunke mm. og hvor klitlandskabet ændre sig, med en fornyet blomstring af lyngen. Der er også blevet lynghøstet på klitheden, nogle steder er der afskrællet ned til sandet, med god spiring for nye pioner arter af urter, som eksempelvis djævelsbid, torskemund og liden klokke.

Vi markerede starten på projektet ved at have en naturplejedag, hvor der både var voksne og børn med, lodsejere og Jammerbugt Kommune i skøn forening med frivillige fra DN Jammerbugts naturplejehold. Jammerbugt Kommune leverede naturplejegrejet inkl.  motorsave og håndredskaber.

August 2018

Vi lavede en artsregistrering i felten, 3 forskellige steder i projektområdet – klithede, parabelklit sydvendt og parabelklit nordvendt. Her blev botanikken bestemt inden for en 5-meter-raunkærcirkel, således vi årligt kan komme tilbage og se samt notere udviklingen, som erfaring for lignende projekter. 

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.