Natur og oplevelser på Spjarupgaard, ved Egtved

Projektet indebærer, at landbrugsarealer tages ud af omdrift for at genskabe overdrev. Herudover sikres områder med skræntskov.

Projekts naturindsatser

Ca. 17 ha landbrugsjord tages ud af omdrift for at genskabe overdrevsarealer.

Efter udtagningen vil der blive foretaget høslet for at fjerne næringsstoffer og udpine arealerne. Dette skal fremme udviklingen af overdrev. Udviklingen af overdrevsnatur kan erfaringsmæssigt forløbe ret hurtigt på den type sandjord, som der er tale om. Der er også planer om at afprøve forsøg med skrab af det øverste jordlag (topsoil removement) for at fremme indvandringen af arter fra de nærliggende naturarealer.

Projektet omfatter også ca. 7 ha eng, som ikke længere skal omlægges, og mosearealer med skov, som fremover skal udlægges som naturskov med naturlig henfald af træer og uden hugst i skoven.

Projektet gennemføres i et samarbejde med Vejle Kommune, som vil sikre en koordineret overvågning af områderne og deres naturindhold.

I forbindelse med projektet arbejdes der også med gamle husdyrracer i driften af naturen. Sortbrogede grise, geder af dansk landrace og jysk kvæg indgår i projektet.

Friluftsliv og naturoplevelser

Spjarupgård ligger i Nybjerg Møllefredningen, og der går flere stier gennem ejendommen. Der er lokale rundture og Kyst til Kyst stien går også gennem området. Området er kun tilgængelig til fods og tilbyder en unik oplevelse af stort landskab og flot natur i et meget stille område.

Læs mere