Mandø

Mandø huser en af de største og mest sammensatte koncentrationer af ynglende engfugle og vandfugle i Danmark.

Mandø

Mandø huser en af de største og mest sammensatte koncentrationer af ynglende engfugle og vandfugle i Danmark. Gennem naturgenopretning og naturforbedringer skal der skabes bedre forhold for ynglende og trækkende fugle og for andre arter.

Mandø er placeret midt i den danske del af Vadehavet og er en del af nationalparken. Vadehavet blev i 2014 udpeget som UNESCO Verdensarv.

Mandø huser en af de største koncentrationer af ynglende engfugle og vandfugle i Danmark. Det gælder f.eks. kobbersneppe, klyde, brushane og rødben. Flere af arterne er i tilbagegang. Mandø er også overvintrings- og rasteplads for et stort antal ande- og vadefugle. Det gælder bl.a. mørkbuget knortegås og bramgås, som i april-maj opbygger næringsreserver i Vadehavet til det lange træk til de arktiske ynglepladser. Mandø har ifølge Aarhus Universitet potentiale til at blive en af Danmarks fineste lokaliteter for ynglende engfugle og arter af trækfugle.

I 2017-18 er der i dialog med de lokale lodsejere og beboere gennemført en jordfordeling på øen. Målet har været at samle et større område, hvor naturen og fuglene får bedre betingelser, og samtidig også sikr mulighederne for landbruget i fremtiden. I forbindelse med jordfordelingen har Naturfonden erhvervet ca. 130 ha på øen. Naturfonden vil med tiden forsøge at udvide dette areal, hvis det bliver muligt.

Formål med projektet

Projektet indebærer, at der skal etableres en mere naturlig hydrologi på et areal på ca. 170 ha. Projektet gennemføres med tilskud fra Den Europæiske Union og Miljø- og Fødevareministeriet. I forbindelse med projektet vil der ske en vandstandshævning inden for projektområdet, og der vil blive etableret vandfyldte lavninger til gavn for engfuglene.

Sammen med en mere hensigtsmæssig drift og pleje af arealerne i projektområdet vil hydrologiprojektet forbedre naturkvaliteten og medvirke til at skabe et unikt naturområde i den danske del af Vadehavet. Realiseringen af projektet er i overensstemmelse med Natura 2000-planlægningen i området og vil bidrage til at sikre og forbedre bevaringsstatus for arterne på udpegningsgrundlaget. Der vil således blive skabt flere egnede leve- og ynglesteder i større skala og gunstige forhold for fx brushanen og andre arter på udpegningsgrundlaget.

Aktiviteter

Før og efter gennemførelsen af hydrologiprojektet vil arealerne blive plejet ved afgræsning. Der vil også ske en rydning af en række af de krat og bevoksninger, der er vokset frem på Mandø. Dette skal nedsætte prædationen fra krager og rovfugle. Rammerne for den fremtidige drift vil blive fastlagt i en særskilt driftsplan for arealerne inden for projektområdet.

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Landbrugsstyrelsen

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.