Mandø

Mandø

Foto: John Frikke

Mandø

Mandø huser en af de største og mest sammensatte koncentrationer af ynglende engfugle og vandfugle i Danmark. Projektet skal gennem naturgenopretning og naturforbedringer skabe bedre forhold for ynglende og trækkende fugle og andre arter.

Mandø er placeret midt i den danske del af Vadehavet og er en del af nationalparken. Vadehavet blev i 2014 udpeget som UNESCO Verdensarv.

Mandø huser en af de største og mest sammensatte koncentrationer af ynglende engfugle og vandfugle i Danmark. Det gælder f.eks. kobbersneppe, klyde, brushane og rødben. Flere af arterne er imidlertid i tilbagegang.

Mandø er også overvintrings- og rasteplads for et stort antal ande- og vadefugle. Det gælder bl.a. mørkbuget knortegås og bramgås, som er internationalt beskyttede arter, og som i april-maj opbygger næringsreserver i Vadehavet til det lange træk til de arktiske ynglepladser. Mandø har potentiale til at fungere som et af Danmarks vigtigste rasteområder for bl.a. de to arter.

Formål med projektet

Projektet skal gennem naturgenopretning og naturforbedringer skabe bedre forhold for ynglende og trækkende fugle. Mandø har ifølge Aarhus Universitet potentiale til at blive en af Danmarks fineste lokaliteter for ynglende engfugle og arter af trækfugle.

I tæt dialog med Mandøboerne er det første skridt at undersøge mulighederne for at samle et større område på øen gennem køb, salg eller bytte af jord, så naturen får bedre betingelser, og samtidig sikre, at de Mandøboere, der fortsat har deres indtægt fra landbruget, også har mulighed for det i fremtiden.

Aktiviteter

Efter en jordfordelingsproces ejer Naturfonden nu 127 ha. Sammen med Naturstyrelsens arealer er det samlede projektareal på i alt 177 ha inden for Mandøs diger. Naturfonden vil med tiden udvide projektarealet, såfremt det bliver muligt at købe yderligere jord på øen.

Kontaktpersoner

Mads Jakobsen
Chefkonsulent

Læs mere