Holme Å

Utraditionelt partnerskab forbedrer levevilkår
for truede dyr i Holme Å.

Holme Å

Den Danske Naturfond deltager i genopretningen af Holme Å. Projektet indebærer, at Holme Å genskabes over en strækning på 12 km. 

Holme Å ved Varde er over 40 km lang og en del af Varde Å systemet. På de nederste 12 km før udløbet i Varde Å – fra Hostrup Stemmeværk – ledes størstedelen af vandet fra Holme Å i dag over i en kunstig, gravet kanal. Kanalen har været i funktion siden 1925 og fører vandet fra Holme Å til den opstemmede Karlsgårde Sø, hvor man tidligere har udnyttet det til elproduktion i Karlsgårde vandkraftværk.

I den nederste del af Holme Å har der derfor siden etableringen af kanalen kun løbet en lille del af den oprindelige vandmængde. Og Holme Å er på strækningen blevet reduceret fra et naturligt fungerende vandløb med en bredde på ca. fem meter til en lille, langsomt flydende å mindre end én meter bred. Den lave vandføring har forringet vandløbet markant. Der er næsten ingen variation i form af bugtninger, strømrender og huller, og åløbet er påvirket af okker. Især for fisk er forholdene dårlige.

GENSKABELSE AF ÅEN

Projektet vil genskabe den nederste del af Holme Å i sin oprindelige form. Det gamle åløb vil på strækningen blive udgravet i sit oprindelige leje og hele vandmængden fra Holme Å vil blive ledt tilbage i det oprindelige åløb, mens den kunstige kanal nedlægges. Holme Å får dermed igen få lov til af fungere som et naturligt slynget vandløb og vandføringen i åen vil have variation mellem årstiderne og ikke længere være dæmpet af mangel på vand.

En tilbageførsel af vandet til det oprindelige forløb af Holme Å vil markant forbedre de fysiske forhold i åen og dermed også naturværdien. Laks, havørred, lampret og snæbel i Varde Å vil i fremtiden kunne udnytte Holme Å som gyde- og opvækstområde – ikke kun på projektstrækningen, men også længere opstrøms i åen. Derudover vil projektet forhåbentlig også skabe mulighed for en udvidelse af levestederne for den sjældne flodperlemusling, der i Danmark kun findes i Varde Å systemet.

BETYDNING FOR HELE VARDE Å SYSTEMET

Holme Å er en del af Varde Å systemet, hvor der gennem mange år er investeret i at forbedre forholdene for fiskearter som snæbel og laks samt åsystemets øvrige flora og fauna. Opstrøms det nuværende stemmeværk og kanalen er Holme Å stort set ureguleret på det meste af sit forløb, og vandkvaliteten i åen er generelt god. Ved at genskabe Holme Å i dens nedre, oprindelige løb vil der derfor blive skabt en sammenhæng mellem de genoprettede dele af Varde Å og den øvre, uregulerede del af Holme Å. Dermed kan der skabes passage for fisk over hele Holme Å’s 40 km lange forløb, og laksen og andre vandrefisk sikres adgang til nye gyde- og opvækstområder.

ÅDALEN

Selv om den nuværende regulering af åen har påvirket naturen i den omgivende ådal kraftigt, så findes der stadig på strækningen værdifulde naturarealer i form af moser og enge, samt enkelte mindre overdrev med værdifulde og karakteristiske arter. Genetablering af mere naturlige vandstandsforhold i ådalen skal også forbedre naturtilstanden i disse områder. Projektet indebærer derfor også, at tilgroede naturarealer ryddes og at der etableres fællesgræsning i en stor del af ådalen.

PROJEKTSAMARBEJDET

Projektet har et samlet budget på 27,5 mio. kr. og er et samarbejde mellem Varde Kommune (7,5 mio. kr.), energiselskabet SE (5 mio. kr.), Aage V. Jensen Naturfond (7,5 mio. kr.) og Den Danske Naturfond (7,5 mio. kr.). Projektet gennemføres med Varde Kommune som projektleder og bygherre. Detailprojekteringen vil blive påbegyndt i løbet af sommeren 2019. Anlægsarbejdet forventes gennemført fra sommeren 2020 og i 2021 vil åen kunne ledes tilbage i sit gamle løb.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.