Foto: Annebeth Hoffmann

Genskabelse af rigkær i Ræveholmsmose

Projektets genskaber et rigkær på op til 12 ha, der har været groet til med rødel og tagrør.

Det forventes, at der kan genskabes et rigkær af høj værdi. Projektet vil således skabe bedre vokse- og levesteder for en lang række karplanter, mosser, insekter, svampe og fugle. Projektområdet grænser mod syd op til et område med et eksisterende, veludviklet rigkær. På sigt vil projektet kunne udvikle lige så fine botaniske værdier som i rigkæret mod syd.

På artsniveau er det håbet, at regionalt rødlistede arter som sump-hullæbe, leverurt og samel udvider deres bestande. Yderligere kan projektet måske medføre, at arter, som er forsvundet fra Ræveholmsmose, vil genetablere sig, eksempelvis krans-tusindblad og engskær.

Planlagte naturindsatser

Projektområdet er på 12 ha, som har været tilgroet og som har lav botanisk værdi. Projektets naturindsatser indebærer, at der høstes biomasse og ryddes vedplanter i et område på ca. 9 ha, hvor træerne står relativt spredt. Herefter hegnes hele området på 12 ha og afgræsses med kvæg. For at sikre at naturprojektet er der udpeget særligt værdifulde områder, hvor der ikke må ske rydning og knusning. Det er bl.a. flere områder med markante tuer af top-star, som indikerer vandbevægelse og som vokser meget langsomt. Herudover er det et område, som et lokalt høsletlaug har plejet i flere år, og hvor der vokser flere sjældne planter som bl.a. hvas avneknippe, djævelsbid og leverurt. Inden rydningen af træer vil der også blive markeret træer, som ikke skal fjernes, eksempelvis hvidtjørn, alm. røn og benved samt træer, der allerede er døde.

Biomassehøst og rydning

Det er planen, at der skal gennemføres en indledende biomassehøst for at fjerne næringsstoffer og for at sikre fremkommelighed i området. Biomassehøst sker med ”grønthøster”, som opsamler materialet. Arbejdet udføres med speciel maskine, der har lavt marktryk. Biomassen bortkøres og bruges til kompost. Rydningen sker efterfølgende ved manuel fældning, og materialerne fjernes med udkørselsmaskine for at blive fliset.

Hegning og græsning

Hegningen sker med FSC-certificerede materialer af god kvalitet – herunder etableringen af en fangfold. Fangfolden er nødvendig for kreaturholder, da det større antal kreaturer på arealet nødvendiggør, at de er nemmere at indfange, bl.a. når de skal tages hjem for vinteren, slagtes etc. Græsning vil ske med Angus kvæg.

Slåning

Der er i dag et aktivt le-laug (Jungshoved lokalråd) i området, som gerne vil supplere græsningen med leslåning.

Status for arbejdet

Det gennemførte projekt har markant ændret udseendet af den nordlige del af Ræveholmsmose, idet området nu fremstår helt åbent og med mulighed for lange kig langs med Vasebækken og ud mod Jungshoved Nor.

Det bliver spændende at se, hvordan vegetationen udvikler sig i 2018, og hvor meget af genvæksten fra rød-el, som kvæget kan holde nede.

Vi forventer at holde en botaniktur 1. juli 2018, hvor vi også ser på status for projektet. Turen forventes annonceret her på hjemmesiden, i Dansk Botanisk Forening og på Jungshovedbladets hjemmeside.

I 2018 vil der blive gennemført enkelte opfølgende arbejder i området. Det drejer sig om rydning af genvækst, reparation af tilkørselsveje og tilpasning af hegningen. I foråret 2018 vil det skotske højlandskvæg, som går på arealet i vinteren 2017/2018, blive suppleret med angus-kvæg, som vil græsse arealet hele sommersæsonen.

Januar 2018 og december 2017

Da fødemængden efterhånden er mindre, er en del af kvæget taget hjem af dyreholder. Der går nu kun 4 skotsk højlandskvæg i folden. Dyrene gør et godt arbejde som naturplejere og spiser bl.a. også lyse-siv.

Hegnet får strøm fra et solcelleanlæg. Det fungerer fint i sommerhalvåret, men solen skinner ikke meget i vinterhalvåret. Derfor har vi været nødt til at flytte anlægget til en placering, som ikke er skygget, når solen står meget lavt på himlen, og dyreholder er jævnligt nødt til at udskifte batteriet.

I december 2017 kunne man i bladet Jungshoved på side 32 læse en artikel om projektet.

November 2017

Angus-kvæget som i 2017 har græsset den tilgrænsende, eksisterende fold er blevet taget hjem for vinteren. I stedet er der sat 11 skotsk højlandskvæg ud, som er mere hårdføre. De græsser nu både projektområdet og den tilgrænsende fold i en stor, samlet fold. Det er forhåbningen, at de kan gå på arealet hele vinteren, afhængigt af vejr og fødemængde.

Oktober 2017
Som opfølgning på det gennemførte rydningsprojekt gik vi en tur i projektområdet med den rådgiver som har udført rydningen. Der har været udfordringer på grund af det våde vejr, men projektet er blevet gennemført tilfredsstillende alligevel.

September 2017

I september blev der sat kreaturhegn omkring hele området, og i slutningen af måneden fik kreaturerne lov til at gå ind i det ny-ryddede område fra den tilgrænsende, eksisterende fold. Det forventes, at enkelte dyr kan gå i området hele vinteren, og derved hjælpe med at forhindre for meget genvækst af den fjernede vegetation.

August 2017

Det store arbejde med fjernelse af træer er afsluttet, efter at en stor skovningsmaskine var i gang det meste af august med at fælde og udkøre rød-el. Alle træerne er efterfølgende blevet fliset og kørt væk. I slutningen af august blev næste skridt taget, da en pistemaskine med en knuser foran kørte over alle de tilbageværende stubbe af rød-el. Knusningen var nødvendig, da træerne ellers skyder meget hurtigt igen.

I august blev der også gennemført en offentlig tur i området. Knap 30, især lokale, personer deltog og havde et par gode timer i mosen. Der var stor opbakning til at gennemføre en lignende tur næste år, for at følge udviklingen af projektet.

Juni 2017

I Juni 2017 kunne man i bladet Jungshoved på side 47 læse en artikel om projektet.

Læs mere