Genskabelse af naturområde på Djursland

Genskabelse af naturområde på Djursland

Etablering af lokalt samarbejde om naturpleje i kuperet naturområde ved Ramten og Dystrup søerne.

Projektetgruppen er lodsejere, der, sammen med en bred gruppe af interessenter, heriblandt det lokale museum Stenvad Mosebrug, har et mål om at etablere en lokalt forankret og langtidsholdbar naturpleje af det fredede område, de bor midt i.

Det er Nordddjurs Kommune mellem Auning og Grenå omkring Ramten og Dystrup søerne. Området har en stor variation af naturtyper, herunder flere særligt fine arter. Her er et godt potentiale for et varieret dyre- og planteliv. Aktuelt er området dog hårdt ramt af både tilgroning og eutrofiering af søerne, og områdets artsvariation er derfor truet.

Projektet er forankret i en særlig kærlighed til området og en bred forståelse for, at det er nødvendigt med en aktiv, lokal og vedvarende indsats, hvis områdets gode biodiversitet skal bevares.

Målet i denne første fase er bekæmpelse af tilgroningen, ved at etablere høslæt og afgræsning på engområder og overdrev. Indsatsen vil blive tilrettelagt efter ”brandmandens lov”, dvs. at vi først sikrer de mest værdifulde naturområder. Naturområderne vil blive sikret gennem græsning, eller rydning fulgt op af   græsning, da græsning efter vores overbevisning er bedst til at sikre biologisk mangfoldighed for en lang række livsformer.

Græsningslaug og plejeplan

Græsningslauget er ansvarlig for styring af græsningen, høslæt, pasning af dyr samt vedligeholdelse af hegn omkring græsningsområderne. Græsningslauget ønsker så vidt muligt selv at slå hø, brakpudse, og rydde høje urter, hvor der er behov.

Afgræsning vi foregå efter plejeplanen udarbejdet i samarbejde med Norddjurs kommune. Planen udarbejdes således, at der ved at anvende forskellige afgræssere sikres en fordelagtig afgræsning, samt i forhold til antal dyr, et balanceret græsningstryk, ligesom der tages højde for forhold som blomstringsperioder, vandstand i områderne etc.  Norddjurs Kommunes medarbejdere har en del erfaring med græsningslaug og agter at bistår med erfaringer om dette. Lodsejere samler desuden erfaringer fra andre laug og forskellige rådgivende organisationer som Økologisk Landsforening og SEGES.I forløbet vil der blive foretaget artsoptælling af floraen på områderne, plejeplanen vil blive moniteret og justeret i forhold til indsamlede data. Ligesom der vil blive lavet forsøg med effekten af forskellige græsningsformer og/eller høslæt med henblik på at sikre den bedst mulige pleje af artsdiversiteten. Norddjurs Kommune følger løbende op på plejeplanen.

 

Læs mere