Genopretning af naturen omkring Kæmpeåen

Projektet går ud på at genåbne Kæmpeåens øvre løb over en strækning på ca. 1300 meter, hvilket udgør næsten 1/3 af hele Kæmpeåens forløb.

Genopretning af naturen omkring Kæmpeåen

Projektet går ud på at genåbne Kæmpeåens øvre løb over en strækning på ca. 1300 meter, hvilket udgør næsten 1/3 af hele Kæmpeåens forløb. Strækningen blev rørlagt og drænet i 1956, hvorved engen, som på det tidspunkt rummede store naturværdier som den sjældne plante melet kodriver, løvfrøer og mængder af vadefugle og andre fugle, bl.a. traner, blev omlagt til avlsjord.

En genåbning og afsnøring af drænene vil i løbet af nogle år kunne gendanne ådalens flora og fauna, samt give flere gydepladser for havørreder. Engen indhegnes og afgræsses.

Med udgangspunkt i et nyetableret udsigtstårn vil der blive etableret en sti gennem engen og langs vandløbet så publikum kan opleve naturen på tæt hold.

Projektets naturmæssige formål

Naturmæssigt er formålet med projektet at genskabe den ferske eng og det åbne vandløb der eksisterede inden rørlægningen i 1956. At omdanne dyrket jord til afgræsset eng med tidvise oversvømmelser og genskabe et åbent vandløb som afløsning for rørlægningen.

Desuden at sikre at de omkransende skovarealer ikke bliver fældet, men tværtimod forbliver naturnære med stor biodiversitet. Indsatsen vil selvsagt have en stor værdi for vandløbets fauna. Både de vandlevende insekter og smådyr, men også for de optrækkende havørreder.

Et åbent vandløb har også meget stor værdi for det terrestriske dyre- og insektliv. En våd fersk eng med tidvise oversvømmelser er meget værdifuld for både flora og fauna, og er en naturtype som gennem årene næsten er forsvundet fra Bornholm.

Det må forventes at floraen i løbet af nogle år vil udvikle sig hen imod et rigt engplantesamfund. Kun 250 meter nord for projektområdet findes et af Bornholms bedste rigkær. En våd eng vil helt sikkert tiltrække et stort antal vade- og engfugle, både faste og trækkende.

Sideløbende med projektet arbejder Vandpleje Bornholm med en restaurering af vandløbet nedstrøms, hvor der fjernes spærringer og etableres gydebanker.

Projektets naturindsatser

Rørlægning og rensebrønde vil blive taget op og der vil blive etableret et let snoet vandløb gennem engen. Vandløbet vil kun blive 30 – 50 cm. dybt og udformet så der vil komme opstuvning af vand i de laveste dele af engen, ved stor afstrømning.

Der vil blive udlagt større sten i vandløbet for at skabe variation i vandstrømmen og for at give strømlæ for fisk og smådyr.

Et år efter etableringen vil det blive vurderet om der skal udlægges gydegrus. Erfaringen fra lignende projekter på Bornholm viser, at vandløbsbunden af sig selv bliver meget fin med et fint lag gydegrus.

For at få vandløbet op i overfladen, især på strækningen vest for Fuglesangsvej, vil vejunderføringen blive hævet ca. 50 cm.

Engen mellem Fuglesangsvej og Kirkevej vil blive indhegnet og der vil blive udsat græssende dyr i græsningssæsonen.

Friluftsliv og naturoplevelser

Der vil blive fri adgang for publikum til hele området. Der bliver anlagt en lille P-plads ved Fuglesangsvej, hvorfra der bliver anlagt en sti ind til et udsigtstårn, som er højt beliggende over engen.

Fra udsigtstårnet bliver anlagt en sti ned til engen med låger i indhegningen, så man kan komme helt ind på engen og ned til vandløbet.

Området forventes at blive et interessant ekskursionsmål for de meget aktive naturforeninger på Bornholm, for skoler med naturfag på skemaet og for naturinteresserede turister.

Formidling

I eller ved udsigtstårnet placeres information om områdets plante- og dyreliv samt øvrige natur- og kulturhistorie. Informationsmaterialet bliver lavet i samarbejde med DOF og DN.

Området kan blive et undervisningssted, hvor man kan studere effekten af naturgenopretning.

P-plads, stier, tårn og formidling vil indgå som en del af Bornholms Regionskommunes naturformidling, herunder på Naturstyrelsens hjemmeside ”Ud i naturen”. Arbejdet med gennemførelse og udvikling af projektet vil blive formidlet gennem den lokale presse, TV2 Bornholm og deres naturprogram EKKO.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.