Genopretning af Kragelund Mose

Projektet skal genskabe den lysåbne mose med omkringliggende overdrev og fattigkær samt værne de særligt sjældne og sårbare arter.

Genopretning af Kragelund Mose

Kragelund Mose er en hedemose, hvor der tidligere er udvundet tørv. De fleste mosearealer har ligget uden drift i mange år og er derfor under tilgroning. Mosen indeholder store naturværdier f.eks. naturtypen fattigkær, som er hjemsted for både den sjældne plante otteradet ulvefod og dagsommerfuglen mose-randøje, der er opført på rødlisten som moderat truet (EN).

I 1990 blev der registreret ca. 100 individer af otteradet ulvefod i mosen, og bestanden var på det tidspunkt den største i Danmark. I dag findes ca. 20 individer tilbage.

Artsdiversiteten er truet i området og i tilbagegang. Formålet med projektet er at vende denne udvikling, at genskabe større lysåbne områder med fattigkærsvegetation og øge bestanden af otteradet ulvefod og mose-randøje, samt højne biodiversiteten for fugle, padder og krybdyr i området.

Se video af otteradet ulvefod fra Vejen Kommune:

 

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.