Fyns Hoved

Formålet med projektet er at sikre en bedre og mere sammenhængende naturpleje og en udvidelse af arealet med de mest værdifulde naturtyper.

Fyns Hoved

Formålet med projektet er at sikre en bedre og mere sammenhængende naturpleje og en udvidelse af arealet med de mest værdifulde naturtyper. På Fyns Hoved er målet derfor at skabe en mere ensartet naturforvaltning på tværs af de nuværende ejerskel og dermed forbedre naturværdierne.

Projektområdet omfatter de nordligste dele af Fyns Hoved samt de 2 øer Mejlø og Bogø og indeholder nogle af Fyns største og bedst udviklede overdrevsarealer – herunder kalkoverdrev samt rigkær, strandenge, vandhuller og arealer i ekstensiv landbrugsdrift.

Området huser flere sjældne arter – blandt andet sommerfugle som okkergul pletvinge – og i vandhullerne kan man støde på strandtudser og vandsalamander. Der er desuden et rigt fugleliv ved og på Fyns Hoved med havfugle som edderfugl, gravand og toppet skallesluger samt vadefugle som rødben og strandskade.

Egnen er generelt nedbørsfattig og solrig og derfor karakteriseret af et særligt ”Storebæltsklima”.

Fyns Hoved er på grund af det unikke landskab og naturværdierne meget besøgt.

Beskyttet natur

Området er en del Natura 2000-område nr. 107, Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand og der er registreret en række af de særlige Natura 2000 naturtyper – strandeng, kalkoverdrev, rigkær mv. Store dele af området er herudover registeret som beskyttede naturtyper efter Naturbeskyttelseslovens § 3 (overdrev og strandeng).

Ifølge Natura 2000-planlægningen for området skal plejen af de meget artsrige kalkoverdrev prioriteres højt og arealerne med kalkoverdrev udvides og sammenkædes, hvor det er muligt. De mange småsøer i området skal sikres god vandkvalitet, så de fortsat er gode levesteder for stor vandsalamander.

På Fyns Hoved er en del af området udlagt som reservat efter Naturbeskyttelsesloven og størstedelen af området er fredet gennem en række fredningskendelser. De yderste 300m mod kysten er desuden omfattet af strandbeskyttelseslinjen.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.