Om fonden

Foto: Michael Stoltze

Om fonden

Den Danske Naturfond arbejder for at forbedre den danske natur gennem projekter, der skaber flere levesteder for dyr og planter og mulighed for store naturoplevelser. Naturfonden er en uafhængig, privat fond.

Organisation

Fondens bestyrelse har 7 medlemmer. Bestyrelsen er udpeget af stifterne, men medlemmerne agerer uafhængigt af disse. Bestyrelsesmedlemmer vælges for mellem 4 og 6 år og genvalg kan finde sted én gang. De nærmere regler for udpegning og indstilling af medlemmer til fondens bestyrelse fremgår af fondens vedtægter.

Fondens bestyrelse har ansat en direktør med ansvar for den daglige ledelse af fondens sekretariat. Sekretariatet håndterer alle fondens daglige opgaver og administration, herunder projektudvikling, regnskab, kommunikation, samarbejde og løbende sagsbehandling.

Bestyrelsen har endvidere etableret et rådgivende udvalg. Udvalget er bredt sammensat og medlemmerne udpeges af landsdækkende foreninger og interesse- og erhvervsorganisationer, som varetager interesser angående jordbrug, natur, miljø og friluftsliv, samt universiteter.

Baggrund

Fonden er stiftet på baggrund af en principaftale, som blev indgået i december 2013 mellem stifterne om etablering af et offentligt-privat partnerskab.

Med aftalen stillede staten, VILLUM FONDEN  og Aage V. Jensen Naturfond henholdsvis 500 mio. kr., 250 mio. kr. og 125 mio. kr. til rådighed for Den Danske Naturfond. Derudover indbetaler staten 49 mio. kr. til fonden i driftstilskud. Driftstilskuddet sikrer, at alle fondens øvrige midler og donationer, vil blive anvendt til naturprojekter.

Fonden arbejder for at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet. Herudover er det et selvstændigt formål for fonden at styrke den folkelige opbakning til arbejdet med naturgenopretning og -beskyttelse.

Fonden er en privat erhvervsdrivende fond, men er i medfør af Lov om Den Danske Naturfond underlagt en række krav, som skal sikre en åben og god forvaltning. Derudover følger det af loven,  at fonden som udgangspunkt skal give offentligheden adgang til sine arealer, i lighed med hvad der gælder for offentligt ejede arealer.

Fakta

Indsamling

Den Danske Naturfond har søgt og modtaget tilladelse fra Indsamlingsnævnet til at foretage indsamlinger. Alle indsamlede midler anvendes til realisering af projekter i henhold til fondens formål: Forbedring af naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark. Indsamling foregår på ddnf.dk, Facebook og øvrige sociale medier og via MobilePay. Journalnummer hos Indsamlingsnævnet er 18-920-02333.