Hjemmesiden er ved at blive opdateret. Vi henviser i mellemtiden til vores facebook side

Se liste projekter over, der har fået støtte og se dem endvidere på et danmarkskort

Læs indkaldelsen af projektansøgninger herunder.

Mangfoldige idéer til mangfoldig natur

Den Danske Naturfond er sat i verden med det formål at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark.

Vi støtter derfor projekter, som sikrer den eksisterende natur eller skaber nye naturarealer og flere levesteder for dyr og planter. Projekterne kan være rettet mod særlige og sjældne plante- og dyrearter men også mod mere udbredt natur og de dertilhørende naturoplevelser.

Gode naturprojekter bygger ofte på et samarbejde mellem lokale ildsjæle, lodsejere, frivillige og myndigheder. Vi ønsker forslag til netop den slags projekter, som kan være med til at gøre en forskel for natur og biodiversitet, og vi håber, at mangfoldigheden vil være stor – både når det gælder idéer til aktiviteter og til lokalt samarbejde.

Hvilke projekter?

Vi efterlyser forslag til projekter, som handler om konkrete arealer, og som så vidt muligt kan have en både målbar og varig effekt på naturen. Det kan være genskabelse af et mindre naturområde, opstart af et lokalt samarbejde om pleje af et naturareal, frivillige som vil gøre en indsats for sommerfuglene i et lokalområde eller noget helt fjerde. Projekterne kan foregå alle steder i landet og må gerne løbe over flere år.

Kriterier for støtte

Vi vil først og fremmest gerne støtte konkrete, arealrelaterede projekter. I projekterne forestiller vi os, at der ofte kan indgå udgifter til f.eks. projektudvikling, adgang, formidling og monitering, men vi forventer, at hovedparten af aktiviteterne og fondens støtte er knyttet til direkte forbedringer af naturen på konkrete arealer. Vi forventer derfor heller ikke at støtte:

  • konferencer, workshops o. lign.
  • generelt formidlings- og informationsarbejde.
  • rene forskningsprojekter
  • projekter der vedrører offentligt ejede arealer
  • videre drift af igangværende projekter.

Hvem kan søge?

Alle private lodsejere, foreninger og organisationer kan søge, men projektet skal bygge på et samarbejde mellem flere aktører eller foregå i et lokalt partnerskab eller lignende. De pågældende lodsejere skal naturligvis altid være inddraget i projektet. Stat og kommuner kan medvirke i et lokalt projektsamarbejde, men kan ikke søge midler.

Budgetramme

Der afsættes op til 15 mio. kr. til uddeling i 2016. Vi vil gerne støtte eller medfinansiere både små og store projekter. Det enkelte projekt kan højest modtage et samlet tilskud på 1.500.000 kr.

Tilskuddet kan dække de samlede omkostninger eller en del af det samlede budget for projektet. Projekter med en med- eller samfinansiering fra anden side vil alt andet lige blive prioriteret.

Fondens støtte gives som de minimis støtte under Kommissionens forordning Nr. 1407/2013 af 18. december 2013. Fonden yder derfor ikke støtte til private, foreninger og organisationer, som de seneste tre år har modtaget de minimis støtte på 1.500.000 kr. fra anden side. Hvis den, der søger om støtte til et projekt, tidligere har modtaget et mindre beløb i de minimis støtte fra anden side, kan projektet maksimalt modtage 1.500.000 kr. fratrukket den tidligere støtte i tilskud fra Den Danske Naturfond.

Ansøgningsfrist

Forslag til projekter med tildeling i 2016 skal indtastes via formular på ddnf.dk senest den 1. august 2016.

Udvælgelse

Vi forventer kun at støtte de allerbedste projekter. Ved vurdering, prioritering og udvælgelse af projekter vil Den Danske Naturfond lægge særlig vægt på projekter som:

  • giver størst mulig værdi for natur og biodiversitet
  • bærer præg af nytænkning
  • hvis resultater og erfaringer kan bruges andre steder.
  • bygger på lokale samarbejder
  • også giver gode muligheder for naturoplevelser
  • bygger på med- og samfinansiering

Blandt de modtagne ansøgninger vil der inden 1. september 2016 blive foretaget en konkret vurdering og udvalgt en række, som går videre til en 2. runde. Øvrige ansøgere vil modtage et afslag.

De projektforslag, som går videre til 2. runde, vil blive bedt om at fremlægge yderligere beskrivelser og dokumentation vedr. projektets indhold inden den 1. oktober 2016.

Blandt de projekter, som er gået videre til 2. runde vil der i november blive givet tilsagn om støtte til de udvalgte projekter. Øvrige 2. runde projekter vil modtage et afslag.

Den Danske Naturfond vil efter uddelingen af denne projektpulje evaluere resultaterne med henblik på en eventuel gentagelse i løbet af de kommende år.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Mads Jakobsen, chefkonsulent, 2040 4421, mj@ddnf.dk
Louise Imer Nabe-Nielsen, chefkonsulent, 2040 4408, ln@ddnf.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.