Sikring af skræntskov i Vejle Ådal

Sikring af skræntskov i Vejle Ådal

Skræntskoven er interessant at bevare og sikre som naturskov, fordi skoven ligger i Vejle Ådal og indgår som en del af et større sammenhængende område, der vil sammenbinde eksisterende naturarealer.

Projektet indgår som en del af et samlet projekt for Vejle Ådal, som har til formål at udvikle biodiversiteten i Vejle Ådal ved at sikre optimal drift af arealer og ved at skabe større sammenhængende naturområder. Det gøres dels ved at skabe nye lysåbne naturarealer på marginale landbrugsarealer, dels ved at bevare og sikre skræntskove i området.

Målet er at bevare gammel skræntskov bestående af blandet løvskov fortrinsvis med bøg og eg.

Udlægningen til naturskov vil betyde, at der skabes grundlag for at de naturlige processer i skoven kan foregå – herunder naturligt henfald, etablering af lysbrønde, døde træer mv. De dertil knyttede levesteder og arter vil dermed kunne udvikle sig. Projektet vil således bidrage til at sikre naturen i en eksisterende skræntskov og samtidig give grobund for at biodiversiteten i skoven kan udvikle sig.