Rewilding i Østengård Bakker

Genskabelse af overdrev på landbrugsarealer i omdrift. Skræntskov udlægges som naturskov

Der skabes ny natur, primært artsrigt overdrev og lysåben græsningsskov på hhv. 16 ha omdriftsjord og 15,6 ha skov. En del af arealerne er allerede i en god udvikling.

Der er ikke fundet så mange arter i området, da det ikke har været undersøgt eller kun meget ekstensivt undersøgt. Skoven er eksempelvis slet ikke biologisk undersøgt. Men umiddelbart bør der være en del arter, da skoven er drevet ret ekstensivt og rummer mange gamle træer, særligt eg og bøg. Som det fremgår af bilag 9 har arealet for mere end 100 år siden været meget lysåbent, hvilket tydeligt ses på flere af de ældste træer, som stadig har lave grene, der viser de tidligere har stået frit. Der vil derfor blive iværksat en grundig basismonitering, hvis projektet igangsættes.

Skræntskoven er interessant at bevare og sikre som naturskov, fordi skoven ligger i Vejle Ådal og indgår som en del af et større sammenhængende område, der vil sammenbinde eksisterende naturarealer beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3 samt danne en bufferzone uden om eksisterende vigtige naturarealer herunder arealer i Natura2000 område Egtved Ådal.

Læs mere