Naturforbedringer i Tostrup Bakker

Tostrup Bakker er et artsrigt naturareal i Aalborg Kommune, men hvor naturplejen nogle steder er ophørt og hvor den eksisterende pleje er i risiko for at ophøre. På arealerne findes både sjælden botanik, sjældne svampe og sjældne insekter.

Naturplejen er over årene reduceret og der er risiko for yderligere reducering, da omkostningerne til afgræsningen ikke står mål med værdien af afgræsningen.

Områdets fremtid optager de lokale i området, ikke mindst pga. det særlige landskab og udsigterne.

Dette projekt har til formål, at den eksisterende naturpleje sikres og også genoptages på de opgivne arealer, og at arealerne med hegn og faciliteter bliver attraktive at afgræsse på langt sigt.