Natur og oplevelser på Spjarupgaard

Foto: Michael R. Lund

Natur og oplevelser på Spjarupgaard

Landbrugsarealer tages ud af omdrift for at genskabe overdrev. Herudover sikring af skræntskov.

Projekts naturindsatser

Der vil blive lavet en målrettet indsats for at få udpint de udtagne dyrkede arealer. Erfaringsmæssigt går udviklingen ret hurtigt på sandjord, så den væsentligste indsats bliver høslæt, for at fraføre næringsstoffer.

Ejer har tilbudt at udføre høslæt årligt som minimum i de første fem år. Desuden er der sammen med seniorforsker Rasmus Ejrnæs, DCE Århus Universitet, planer om at afprøve forsøg med skrab (topsoil removement) for at fremme indvandringen af arter fra de nærliggende gode arealer.

Det påtænkte projekt med DCE omhandler også forsøg på etablering af overdrev og topsoil removement på leret jord ved Østengård ved Vejle. Endvidere indtænkes videreudvikling og afprøvning af biologisk rydning overfor forskellige arter. Alt under forudsætning af at der kan skaffes midler til at ekstensive landbrugsarealerne.

På engene vil der i de år hvor det er muligt blive taget høslæt, primært for at fjerne næringsstoffer fra arealerne.

Naturindsatsen i moserne bliver at lade skoven ligge som naturskov med naturlig henfald og uden hugst i skoven. Der vil efter myndighedens godkendelse kunne laves indgreb, hvis særlige arter kræver det. Eksempelvis en proaktiv indsats for sjældne arter, som er eller findes i området, eller en indsats for at bekæmpe uønskede/ invasive arter.

I forbindelse med projektet forventer Vejle Kommune, koordineret med overvågning foretaget af SVANA at lave en basismonitering af områderne og deres naturindhold – som minimum af planter men også gerne andre organismegrupper som mosser, svampe og insekter.

Der er i dag et godt samarbejde med den lokale afdeling af Naturfredningsforeningen(DN) om overvågning. Der har været afholdt et naturplejekursus på Spjarupgaard i 2014, og Vejle Kommune og DN arbejder på efter inspiration fra DOF at lave en caretaker ordning for udvalgte naturområder, herunder Spjarupgaard, så ejerne kan få et frugtbart samarbejde med naturbrugerne og parterne kan en bedre gensidig forståelse for hinanden.

Der laves som minimum en basismonitering på arealerne i 2017, igen i 2022 og om 10 år i 2027. Afhængig af projektudformning med DCE udvides overvågningen.

Sidst men ikke mindst arbejder Michael Lund med gamle husdyrracer i driften af naturen. Han har i øjeblikket sortbrogede grise, geder af dansk landrace og er ved at anskaffe jysk kvæg. Disse dyr indgår i projektet, og er meget centrale i det arbejde som pågår på ejendommen i samarbejde med Vejle Kommune.

Der arbejdes på at bruge dyrene meget målrettet i forhold til rydning og drift. Vi arbejder med et begreb vi kalder ”biologisk rydning”, som handler om at bruge de rigtige dyr til de rigtige naturudviklingsopgaver. De biologiske ryddere på Spjarupgaard er i stadig højere grad gamle husdyrracer.

Friluftsliv og naturoplevelser

Spjarupgård ligger i Nybjerg Møllefredningen, og der går flere stier gennem ejendommen. Der er lokale rundture og Kyst til Kyst stien går også gennem området. Ejer vil opsætte shelters, som supplement til de hytter som allerede er på ejendommen, hvis der kan findes finansiering hertil. Området er kun tilgængelig til fods og tilbyder en unik oplevelse af stort landskab og flot natur i et meget stille område.

Læs mere