Mere sammenhængende natur til udvalgte arter

Mere sammenhængende natur til udvalgte arter

Udvidelse af naturområde ved retablering af overdrev, klit og eng på landbrugsjord. Indsatsen vil gavne flere sjældne arter.

Målet er at udvide det enestående naturområde Skallerup Indlandsklitter ved at retablere overdrev og eng på 7,3 ha landbrugsjord samt grave vandhuller til løgfrø.

De to arealer med landbrugsjord er i dag med til at fragmentere naturområderne i området øst for Nørlev Strandvej.

På Naturstyrelsens biodiversitetskort ligger projektområdet i et nationalt prioriteret kvadrat, og markerne ligger som huller i områder med høj artsscore.

Retableringen af naturen i projektområdet vil gavne flere af de sjældne arter, der er knyttet til indlandsklitterne, men projektet har især fokus på at skabe flere levesteder til kommabredpande (rødlistet som EN) og løgfrø (bilag IV).

Projektet bygger videre på et LIFE+ projekt, der havde til formål at sikre bestanden af løgfrø i Indlandsklitterne. Den vigtigste ynglelokalitet for arten findes i søen umiddelbart syd for projektområdet. Projektet skal formidles i samarbejde med Slettingen Naturskole, der ligger lige nord for projektområdet, og der laves stier fra naturskolen til projektområdet.

Læs mere