Ræveholmsmose

Foto: Annebeth Hoffmann

Genskabelse af rigkær i Ræveholmsmose

Projektets formål er at genskabe et rigkær på op til 12 ha, der i dag er groet til med rødel og tagrør.

Med genskabelsen af et rigkær er det forventningen, at projektområdet på sigt kan udvikle lignende botaniske værdier som rigkæret mod syd. Projektet forventes at højne biodiversiteten i området væsentligt for karplanter, mosser, insekter, svampe, fugle m.v.

Resultatet vil være et øget areal med rigkær i Vordingborg Kommune, og øget areal for nogle af de sjældne arter, der findes i det afgræssede areal i dag.

Ved at øge arealet for disse arter vil risikoen for lokal uddøen mindskes. På artsniveau er det håbet, at regionalt rødlistede arter som sump-hullæbe, leverurt og samel udvider deres bestande.

Yderligere kan projektet måske medføre, at arter, som er forsvundet fra Ræveholmsmose, vil genetablere sig, eksempelvis krans-tusindblad og engskær.

Projektets naturindsatser

For at sikre at naturprojektet ikke får negativ påvirkning af eksisterende naturværdier, har vi været på besigtigelse i området med Vordingborg Kommune og en naturkonsulent for at udpege særligt værdifulde områder, hvor der ikke må ske rydning og knusning. Det er bl.a. flere områder med markante tuer af top-star, som indikerer vandbevægelse og vokser meget langsomt. Herudover et område som et lokalt høsletlaug har plejet i flere år, og hvor der vokser flere sjældne planter som bl.a. hvas avneknippe, djævelsbid og leverurt. Inden rydningen af træer vil der også blive markeret træer, som ikke skal fjernes, eksempelvis hvidtjørn, alm. røn og benved samt træer der allerede er døde.

Projektet omfatter 12 ha som i dag er tilgroet og hvor størstedelen har mid- del/ringe botanisk værdi.
Projektets naturindsatser består af at høste biomasse og rydde vedplanter i et område på ca. 9 ha, hvor træerne står relativt spredt. Efterfølgende etableres en hegnslinje omkring hele projektområdet på 12 ha, og hele området bliver af- græsset med kvæg.

Biomassehøst

Det er forventningen, at biomassehøst sker først for at fjerne næringsstoffer og for at sikre fremkommelighed i området. Biomassehøst sker med ”grønthøster”, som opsamler materialet. Arbejdet udføres med speciel maskine, der har lavt marktryk. Biomassen bortkøres og bruges til kompost.

Rydning

Rydningen sker efterfølgende ved manuel fældning, og materialerne fjernes med udkørselsmaskine for at blive fliset. Vi har overvejet metodikken for rydning en del og har indhentet erfaringer fra flere forskellige personer. Vi er kommet frem til, at den forventet bedste metode er at skære træerne ned og knuse stubbe. Tre øvrige muligheder vi har overvejet men fravalgt er, at skære træerne ned og acceptere genvækst men håbe at dyrene tager en del, at smøre stødene med roundup efter afskæring, at hive de mindre træer op med rode.

Hegning

Hegningen sker med FSC-certificerede materialer af god kvalitet – herunder fangfold.

Fangfolden er nødvendig for kreaturholder, da det større antal kreaturer på arealet nødvendiggør, at de er nemmere at indfange, bl.a. når de skal tages hjem for vinteren, slagtes etc.

Græsning

Græsning vil ske med Angus kvæg. Vi har lavet en 10-årig aftale med Niels Poulsen, som står for afgræsningen af projektområdet på 12 ha.

Slåning

Der er i dag et aktivt le-laug (Jungshoved lokalråd) i området, som gerne vil supplere græsningen med leslåning. Indsatsen vil være på frivillig basis.

 

Aktuelle aktiviteter

Rydning af rødel startede op mandag d. 31. juli og er nu afsluttet. Den landskabelige ændring af området er markant, idet det oprindelige åbne udsyn er blevet genskabt. Rydningen har taget lidt længere tid end forventet pga. den våde sommer, som har gjort mosen lidt mere ufremkommelig for den store maskine.

De sidste aktiviteter er knusning af stød for at forhindre genvækst og flisning af alle de ryddede rødel. Disse aktiviteter forventes afsluttet i uge 36.

Vi forventer at hegning af området starter op i uge 37 og kan afsluttes i uge 38.
Derefter håber vi på at 3-4 skotsk højlandskvæg kan vintergræsse området allerede fra i år, men det kommer an på områdets beskaffenhed.

D. 22. august kl. 16.30-18.30 gennemførte vi en offentlig tur, som var annonceret på Jungshoved Lokalråds hjemmeside og via facebook. Knap 30 hovedsageligt lokale mødte op og vi tilbragte et par gode timer i mosen. Der var stor opbakning til at gennemføre en lignende tur næste år for at følge udviklingen af projektet.

I Juni 2017 kunne man i bladet Jungshoved på side 47 læse en artikel om projektet.
Læs mere