Genopretning af levesteder for padder

Strandtudse

Foto: Refsvindinge Natur- og Kulturcenter

Genopretning af levesteder for padder

Genetablering af en række vandhuller og levesteder for padder. Herudover sikring af spredningskorridorer.

Projektet har til formål at genetablere selvopholdende paddebestande i og omkring Refsvindinge, indledningsvis med fokus på strandtudse (Epidalea calamita). Til støtte for dette udføres genopretning af ynglelokaliteter samt vandringsveje for padderne, således at der opstår en række sammenhængende vådområder i området, der er til gavn ikke kun for strandtudser, men også for andre paddearter, eksempelvis klokkefrø (Bombina bombina) og stor vandsalamander (Triturus cristatus). Med udgangspunkt i projektaktiviteterne vil der løbende blive gennemført en aktiv formidling om projektets formål og paddernes situation i Danmark generelt. Formidlingen rettes primært mod skoler og lokalsamfund for at opnå størst mulig lokal forankring af projektet.

Projektets naturmæssige formål

Gennem etablering af nye og forbedring af eksisterende vandhuller samt etablering af korridorer derimellem skabes der en sammenhængende biotop der kan understøtte en sund og levedygtig bestand af padder og af strandtudser i særdeleshed.

Udsætning af paddeyngel opfostret i Zoologisk Have vil forstærke den allerede eksisterende bestand og vil genetablere paddebestandene i de vandhuller, hvor der i dag ikke er nogen padder. Gennem en nøje planlagt naturpleje i og omkring vandhullerne samt af de etablerede korridorer sikres en sammenhæng, der muliggør naturlig spredning af padderne og dermed danner forudsætning for, at paddebestanden på længere sigt kan blive selvopholdende.

Den lokale forankring betragtes som en essentiel del af projektet, dels for at sikre egnede arealer til padderne, men også for at sikre bestandens overlevelse på lang sigt. Denne forankring understøttes af den interaktive formidling, der ønskes iværksat, idet den giver ejerskab omkring projektet og ligeledes er med til at sætte generel fokus på paddernes situation i Danmark.

Dette projekt kan fungere som forbillede for andre lignende projekter og vise, hvordan man med relativt få midler, men en stærk lokal forankring, kan nå vidt i bevarelsen af truede paddearter. Den løbende monitering af projektets aktiviteter og af paddebestandenes udvikling sikrer, at denne erfaring fastholdes og dermed kan komme andre projekter til gavn.

Endelig forventes det, at projektet vil have en positiv afledt effekt på øvrige dyregrupper, der enten direkte er afhængige af biotoptypen eller vil have fordel af tilknytning dertil (vandlevende insekter, bier, fugle, pattedyr).

Læs mere