Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Bøtø Plantage

Bøtø Plantage

Foto: Erik Thorsen

Bøtø Plantage

Den Danske Naturfond har købt en del af Bøtø Plantage på Falster og vil i de kommende år i sammen med Guldborgsund Kommune arbejde med at forbedre naturforholdene i skoven. Mange af de tætte og mørke nåletræområder vil blive fjernet, så skoven bliver mere lys og åben. Det skal give bedre levevilkår bl.a. for de mange sommerfuglearter i området samt fugle og flagermus. Det er planen, at der skal udsættes kvæg og vildheste, som skal stå for naturplejen.

Området ved Bøtø på det sydlige Falster ligger centralt på trækruten mellem Skandinavien og Mellemeuropa og har derfor stor betydning for trækkende fugle, flagermus og sommerfugle. Og her på Danmarks absolutte sydspids kan man i skoven finde flere sjældne arter fra syd, som her har nogle af deres nordligste forekomster eller som kun lejlighedsvis kommer til Danmark. Det gælder fx Rødtoppet Fuglekonge, der har et af sine få ynglesteder i Danmark i skoven. Eller dagsommerfuglen Sort Ildfugl, der her i landet kun yngler på diget og på lysningerne i skoven.

Skoven er på 153 ha og udgør den nordlige del af Bøtø Plantage. Området er tilplantet for ca. 100 år siden. Formålet var dengang bl.a. at beskytte de inddæmmede områder i Bøtø Nor mod sandflugt. Mange af de gamle skovfyr i området stammer fra den oprindelige tilplantning og er derfor over 100 år gamle.

Naturgenopretning

Skoven ved Bøtø skal med tiden udvikle sig til et varieret, åbent skovlandskab med gamle træer og buske, lysninger og vådområder og også åbne områder med enge og overdrev.

Mange af de mørke og tætte nåletræområder vil i de kommende år blive fjernet, mens de gamle fyrre- og birketræer i området bevares. For at der kan komme mere vand i skoven, vil mange af grøfterne blive dækket. Det skal også bevare områderne med birke- og ellesumpe.

Skovområderne vil blive gjort mere åbne med flere små lysninger. Det vil gavne de mange sommerfuglearter i området. Størstedelen af området skal fremover afgræsses af kvæg og vildheste. Det skal sikre, at skoven fortsat har mange åbne områder. Skoven planlægges opdelt i to store indhegninger, men der vil blive opsat låger og færiste, så publikum kan færdes frit.

Der vil blive udpeget over 1000 træer, som skal bevares til naturligt forfald. De gamle træer skal give opholdssteder for flagermusene, men de gamle træer vil også give rum til svampe, insekter og hulrugende fugle.

Da skoven ligger lige op til sommerhusområdet ved Marielyst, er der også et stort potentiale for at åbne området op for offentlighedens adgang og skabe flere naturoplevelser uden at det går ud over naturen.

Unik beliggenhed

Med den meget sydlige placering – og sin beliggenhed i forhold til trækruten – kommer der her ofte arter, som er sjældne. Og når vi en gang imellem – især i varme perioder – oplever invasioner af insekter fra sydøst, er området ved Bøtø et af de første steder, de lander. Derfor kan man her finde sjældne, ynglende arter. Under fugletrækket kan man møde rastende spurvefugle i tusindvis i skoven og se ænder, gæs, traner og vadefugle, som søger føde i de nærliggende vådområder.

Særlig lokalitet for sommerfugle

På grund af den sydlige placering og det tørre klima har området en helt særlig betydning for dagsommerfugle. På en varm sommerdag kan der ses op til 40 arter af sommerfugle på diget og i skoven, og det gør området til en af de bedste sommerfuglelokaliteter i Danmark. Derfor skal der nu skabes flere åbne områder og lysninger i området. I området har man fundet sjældne arter som f.eks:

Sort Ildfugl

Arten er udbredt på halvtørre overdrev i dele af Europa og Asien. Den har sit eneste kendte yngleområde i Danmark ved Bøtø Plantage, der således ligger på artens nordgrænse. Larverne lever på planterne almindelig syre og rødknæ.

Spejlbredpande

Arten findes spredt i Europa. Efter ikke at være registreret i Danmark i over 20 år blev arten set igen på Møn i 2010, og i 2012 blev en stor bestand opdaget i Bøtø Plantage. Den er dog ikke set i området efter 2015. Larverne lever på forskellige græsser og findes på tørre overdrevsarealer.

Violet Perlemorsommerfugl

Arten er i Danmark kun set på diget ved Bøtø Plantage, hvor den blev registreret i 2003. Denne bestand menes at stamme fra dyr, der var blæst over Østersøen fra syd. I årene efter blev der set mange eksemplarer, men siden 2006 er den ikke observeret. Larverne lever på forskellige arter af viol eller stedmoderblomst.

Ved at genskabe flere områder med overdrev, enge og lysninger i skoven vil de sjældne sommerfuglearter få bedre levevilkår og flere arter vil forhåbentligt kunne genindvandre. Mange af de danske sommerfuglearter er generelt i tilbagegang, fordi der mangler skovlysninger og overdrev.

Sjældne fuglearter

Rødtoppet Fuglekonge

Den Rødtoppede Fuglekonge yngler som et af de få steder i landet i skoven. Den lever ofte i blandskov med nåletræer og løvtræer. I skoven ved Bøtø yngler den i den nordlige del ved digegraven. Dette område friholdes derfor for rydninger.

Sortstrubet Bynkefugl

Arten er en meget sjælden ynglefugl i Østdanmark, men på diget foran skoven ved Bøtø er der en fast bestand på mindst 3 ynglepar.

 

Læs mere